Categorieën

Algemene Voorwaarden RVSonline                                          Jan-2019           PDF-versie

 

Inhoudsopgave: Artikel 1 – Definities; Artikel 2 - Identiteit van RVSonline; Artikel 3 – Toepasselijkheid; Artikel 4 - Het aanbod; Artikel 5 - De overeenkomst; Artikel 6 – Herroepingsrecht; Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping; Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht; Artikel 9 - De prijs; Artikel 10 - Conformiteit en garantie; Artikel 11 - Levering en uitvoering; Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging; Artikel 13 – Betaling; Artikel 14 – Klachtenregeling; Artikel 15 – Geschillen; Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen.

 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met RVSonline;

3 Dag: kalenderdag;

4 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of RVSonline in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7 Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die RVSonline ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8 RVSonline: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door RVSonline georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en RVSonline gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van RVSonline.

 

Artikel 2 Identiteit van RVSonline

RVSonline De RoestVast Staal winkel op internet.

Molenveld 11

5446 BL Wanroij NL

Telefoon:085-2221333

Openingstijden kantoor (geen afhaalbalie):

08.30 uur tot 12.30 uur

13.15 uur tot 16.30 uur

Maandag t/m vrijdag

E mail: Info@RVSonline.nl

KvK: 17137730.

Btw: NL166 746 733 B01

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van RVSonline en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen RVSonline en consument.

2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij RVSonline zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2 Het aanbod is vrijblijvend. RVSonline is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als RVSonline gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden RVSonline niet.

4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. RVSonline kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

# de prijs inclusief belastingen;

# de eventuele kosten van verzending;

# de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

# het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

# de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

# de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen RVSonline de prijs garandeert;

# de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

# of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

# de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

# de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

# de gedragscodes waaraan RVSonline zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

# de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 De overeenkomst

1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt RVSonline onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door RVSonline is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft RVSonline passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal RVSonline daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4 RVSonline kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien RVSonline op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5 RVSonline zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

A. het bezoekadres van de vestiging van RVSonline waar de consument met klachten terecht kan;

B. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

C. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

D. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij RVSonline deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

E. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

 Bij levering van producten:

1 Producten die u via RVSonline koopt worden veelal op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

2 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan RVSonline bekendgemaakte vertegenwoordiger.

3 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan RVSonline retourneren, conform de door RVSonline verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan RVSonline. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier (zie onderaan deze pagina). Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan RVSonline heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

7 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door RVSonline bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht krijgt de consument het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de RVSonline webwinkel zijn voor rekening consument. Deze kosten bedragen vanaf €8,50, afhankelijk van pakket / bundel of pallet, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder / transporteur.

2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal RVSonline dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4 De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door RVSonline niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht

RVSonline kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien RVSonline dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

A. die door RVSonline tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

B. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

C. die door hun aard niet kunnen worden terug gezonden;

D. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop RVSonline geen invloed heeft.

 

Artikel 9 De prijs

1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2 In afwijking van het vorige lid kan RVSonline producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar RVSonline geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien RVSonline dit bedongen heeft en:

A. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

B. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is RVSonline niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 Conformiteit en Garantie

RVSonline staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat RVSonline er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2 Een door RVSonline, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover RVSonline kan doen gelden.

3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan RVSonline schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4 De garantietermijn van RVSonline komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. RVSonline is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5 De garantie geldt niet indien:

#De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

#De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van RVSonline en/of op de verpakking behandeld zijn;

# De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 Levering en uitvoering

1 RVSonline zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5 In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal RVSonline het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal RVSonline zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van RVSonline.

7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij RVSonline tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan RVSonline bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

# te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

# tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

# altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als RVSonline voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Duur

4 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan RVSonline te melden.

3 In geval van wanbetaling van de consument heeft RVSonline behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 Klachtenregeling

1 RVSonline beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij RVSonline, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3 Bij RVSonline ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door RVSonline binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot RVSonline. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel RVSonline als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6 Een klacht schort de verplichtingen van RVSonline niet op, tenzij RVSonline schriftelijk anders aangeeft.

7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door RVSonline, zal RVSonline naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 Geschillen

1 Op overeenkomsten tussen RVSonline en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.