Info / Faq

Door de vele contacten, met diverse leveranciers binnen en buiten Europa, kan RVSonline putten uit een groot assortiment Roestvast Staal artikelen. Mocht u toch niet vinden wat u zocht, neem gerust contact op, wij staan u graag te woord. RVSonline vult haar website regelmatig aan met nieuwe artikelen. Kom langs en bekijk onze nieuwe aanvulling regelmatig! Mocht u een leuk RVS voorwerp vinden voor deze site... laat het ons weten.

Heeft u nog vragen of zoekt u informatie, blader dan door de onderstaande documenten.

Met vriendelijke groet, Gertjan, Anita, Anne, Dries en Max.

 

 

Meest gestelde vragen

A. Algemene Voorwaarden RVSonline

Algemene Voorwaarden RVSonline.

1. Toepasselijkheid.
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van RVSonline.nl en op alle met RVSonline.nl aangegane
overeenkomsten.
2. Van de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen.
3. Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.
4. Onder "koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot RVSonline.nl in een contractuele relatie staat, uit hoofde
van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met
ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder "koper" ook verstaan degene in wiens opdracht en
voor wiens rekening producten worden geleverd.

  2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
1. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentie kopers tot het doen
van een aanbod. Zij binden RVSonline.nl derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het
tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de
voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan.
2. Specificaties en prijzen genoemd op de internetsite kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. RVSonline.nl garandeert
niet de juistheid van de gegevens vermeld op onze internetsite.
3. Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer RVSonline.nl het door koper volledig
ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper
verzenden.
4. Eventuele aanvullende afspraken en / of toezeggingen, binden ons alleen indien deze afspraken en  / of toezeggingen door
vertegenwoordigingsbevoegde personen namens RVSonline.nl schriftelijk zijn vastgelegd.
5. Het bestelformulier kan uitsluitend worden verzonden aan RVSonline.nl door het invullen van het bestelformulier op onze internetsite.
6. Koper en RVSonline.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt,
zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de
verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.

  3. Prijzen.
1. Alle prijzen zijn in Euro’s, inclusief omzetbelasting. RVSonline.nl geeft de kosten van verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de
overeenkomst aan de koper op.
2. De wijze van verpakking en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden niet door ons teruggenomen.
3. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen,
fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
4. Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs
in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde
goederen retour te zenden.

  4. Betaling.
1. Alle bestellingen worden pas uitgeleverd na ontvangst van betaling.

  5. Aflevering en leveringstermijnen.
1. De door ons opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een
redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.
2. De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop de koper, als het door ons gehanteerde en door koper volledig
ingevulde bestelformulier, door ons is ontvangen.
3. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft,
over op de koper.
4. Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan
verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
5. Ontvangen goederen dienen door de geadresseerde binnen 24 uur na ontvangst gecontroleerd te worden op beschadiging, en hier
melding van te maken. Dit kan per telefoon of per mail.
6. Indien de koper om wat voor reden dan ook niet tevreden is met de geleverde RVSonline.nl producten, is de koper gerechtigd om de
betreffende producten terug te sturen binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst.
Dit geldt niet voor de hoofdgroep KrossRVS producten, daar het hier om maatwerk handelt. Kosten voor het terugsturen zijn voor rekening
van de koper. RVSonline.nl zal het aankoopbedrag minus de in rekening gebrachte verzendkosten aan u crediteren.
7. Eventuele kosten van nieuwe verpakking zijn voor rekening van de koper, tenzij RVSonline.nl de producten in onbeschadigde staat en in de
originele verpakking terugontvangt.
8. RVSonline.nl zal de producten direct of uiterlijk binnen 5 werkdagen na terug ontvangst inspecteren.
9. Indien de producten beschadigd zijn, zal RVSonline.nl de laagste van de volgende bedragen in mindering brengen op het te crediteren
bedrag:         5.9.1. de herstelkosten, dan wel.
                   5.9.2. de waarde van het product.
10. Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen dat koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert.
Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.

  6. Eigendomsvoorbehoud.
1. De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat koper al hetgeen koper ter zake
van enige overeenkomst met RVSonline.nl verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.
2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.

  7. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden.
1. De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door RVSonline.nl geleverde producten.
2. De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct (binnen 24 uur na ontvangst) aan RVSonline.nl
te melden.

  8. Aansprakelijkheid.
1. Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is RVSonline.nl nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan
de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. RVSonline.nl is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade,
directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of
het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
2. Ook is RVSonline.nl niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke bronbeschikbaarheid van de
bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de internetsite van RVSonline.nl wegens onderhoud of anderszins.
3. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten
doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.
4. RVSonline.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten.
Tevens sluit RVSonline.nl iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail
en / of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.

  9. Overmacht.
1. Indien RVSonline.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de
overmachttoestand.
2. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel
van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
3. Onder overmacht van RVSonline.nl wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar
verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van
haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die
omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door RVSonline.nl of haar
toeleveranciers en / of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
4. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

  10. Toepasselijk recht en verdragen.
1. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

  11. Geschillen beslechting.
1. Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichte
leveringen worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
2. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation.

B. Privacy, Voorwaarden en Disclamer

Privacy.

RVSonline houdt zich strikt aan de Wet Persoonsregistratie. RVSonline bewaart uw gegevens alleen voor verwerking van de overeenkomst en administratieve doeleinden. RVSonline verstrekt uw gegevens nimmer aan derden.

Disclamer.

Deze site is een product van RVSonline. RVSonline accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Bezoekers en of gebruikers op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

Voor het overige wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van RVSonline.

C. Bestelling plaatsen

Maak in de linker kolom een keuze om verder te gaan in de RVSonline webwinkel.

Doorloop de webwinkel en maak uw keuze, voeg toe en ga naar het winkelmandje om af te rekenen. De rest wijst zich vanzelf! Mocht u nog vragen hebben: 0485-442517.

Succes.

F. Pijp of buis

Wat is het verschil tussen pijp en buis? Op het eerste gezicht is dat er niet, het zijn beide holle cilinders. Maar er is wel degelijk een verschil. Voor elke holle cilinder gelden er drie dimensies:

- de uitwendige diameter (UD)

- de inwendige diameter (ID)

- de wanddikte (WD)

Deze drie dimensies hangen met elkaar samen volgens:

UD = ID + 2 x WD

Men kan een pijp / buis specificeren door twee van deze drie getallen op te geven.

Buis wordt vaak gebruikt voor constructies en dan is de uitwendige diameter een belangrijk getal. De sterkte hangt af van de wanddikte, dus wordt buis gespecificeerd aan de hand van de UD en de WD.

Pijp wordt gewoonlijk gebruikt voor het transport van gassen en vloeistoffen, dus is de dwarsdoorsnede belangrijk. Is de aanduiding van buis recht toe recht aan, voor pijp is dat niet het geval. Alle pijp met gegeven nominale afmetingen heeft dezelfde UD. Maar in plaats van het direct specificeren van de wanddikte wordt er gebruik gemaakt van "schedule" getallen om de wanddikte te specificeren. Zo heeft een nominale 1/8 inch schedule 40 pijp een wanddikte van 0,068 inch (ID = 0,269 inch), terwijl een nominale 1/8 inch schedule 80 pijp een wanddikte heeft van 0,095 inch (ID = 0,215 inch). Schedule getallen hebben geen mathematische relatie die kan worden gebruikt om ze om te zetten in equivalente wanddiktes. Hiervoor moet een tabel worden geraadpleegd.                                                  

Aldus: www.AluRVS.nl

G. RVS niet altijd corrosievrij

Roestvast staal blijft niet onder alle omstandigheden corrosie vrij. Het corrodeert soms net zo hard als gewoon staal. Goed gebruik van RVS begint bij een goede voorbereiding. Lees het gehele artikel.

Aldus Frank Coenen, Stainless Steel World.

H. Pas op met hygiëne RVS

RVS verwerken vergt extra voorzichtigheid in de werkplaats. Hygiëne, als je het echt goed wilt doen. En daar gaan bedrijven nogal eens de fout in, constateert Benoit van Hecke van Euro Inox, de Europese associatie voor Roestvast staal.

Aldus Franc Coenen, WWW.Euro-inox.org